Resevillkor

Ansvarig arrangör är Scandinavian Travel Group AB (Org. nr 556837-0752). Vi ställer enligt lag (1972:204) resegarantier till Kammarkollegiet och följer lagen (1992:1672) om paketresor. Nedan följer våra resevillkor.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenären är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga medresenärer.

1.1.2 Om huvudresenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från målsman ska insändas till arrangören innan avresa. Är medresenärer under 18 år ansvarar beställare för att intyg skickas in. Saknas intyg kan avresa nekas och inbetalt belopp återbetalas ej.

1.2 Arrangören ska hålla huvudresenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat huvudresenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta huvudresenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Huvudresenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.8 Resorna är sju nätter om ingen annan överenskommelse skett i kontakt med kundtjänst via telefon eller mejl innan bokningen genomfördes.

1.9 Skatter från lokala myndigheter kan tillkomma. I sådant fall informeras resenären innan avresan. Skatten kan dock komma att tas ut på resmålet av exempelvis hotell, flygplatsmyndighet eller liknande beroende av skattens art.

1.10 Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Huvudresenären ska genomföra en betalning av resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Vid händelse av återbetalning sker alla registrerade betalningar till det konto betalningen genomfördes från enligt den betalmetod som vid köptillfället användes. Gäller återbetalningen en delsumma eller där betalningen på resans belopp har inkommit i flertalet olika transaktioner förbehåller sig arrangören rätten att genomföra återbetalningen till något av de konton som inkommit med inbetalning om ingen annan överenskommelse skett.

2.1.1 En anmälningsavgift om 1600 SEK per person ska vara arrangören tillhanda inom 5 dagar efter bokningstillfället. Betalningen av det resterande beloppet ska vara arrangören tillhanda 45 dagar före avresa, om inte annat överenskommits. Sker inte betalningen enligt angivna villkor har arrangören rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig inbetalda avgifter som avbokningskostnad. Om avbeställningsskydd (299 SEK) bokas ska detta betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet får inte tas bort efter inbetald anmälningsavgift och inte heller läggas till efter att anmälningsavgiften är betald om inte annat överenskommits.

2.2 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.2.1 Om huvudresenären inte betalar eller genomför ett köp via “Mina Sidor” gällande resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla inbetalt belopp som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.3 Resecheckar, bokningskoder och prisavdrag kan inte kombineras eller registreras på befintliga bokningar. Vid nyttjande av en bokningskod/resecheck skall denna anges vid bokningstillfället. Observera att resecheckar inte kan utbetalas i pengar utan endast gäller som avdrag vid bokning av resa.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften samt eventuellt avbeställningsskydd och ändringskostnad som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, återfås inga betalda belopp.

3.1.3 Vid avbeställning för resenär som har valt tillägget avbeställningsskydd gäller följande:

Resenären har vid sjukdom rätt att avbeställa resan vid uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget ska vara arrangören tillhanda snarast, dock senast 7 dagar efter utställandet. Huvudresenären ska meddela om avbeställningen senast dagen innan datumet för utresan. Om uppvisande av läkarintyg styrker att resenär har drabbats av akut sjukdom därefter är avbeställningsskyddet fortfarande giltigt fram till avresa. Vid avbeställning efter att utresa skett utgår aldrig ersättning. Läkarintyg godkänns endast vid ett fysiskt besök hos en vårdinrättning, det innebär att vi inte godkänner intyg som erhållits efter endast samtal med en läkare eller online. Vid avbeställning med läkarintyg återfås alla inbetalda avgifter förutom anmälningsavgiften (1600 SEK) och kostnaden för avbeställningsskyddet (299 SEK). Avbeställningsskyddet gäller inte vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling senare än 6 månader innan resan bokades, även om diagnos först ställs efter att resan bokades. Läkarintyget ska innehålla:

a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang.

b) Diagnos, dag för första behandling/undersökning.

c) Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

d) Intyget ska vara skrivet på vårdinrättningens brevpapper med stämpel och läkarens underskrift.

3.2 Avbeställning måste ske skriftligen från huvudresenären via mejl till info@nordicinvasion.se

3.3 Om resenären har rätt till återbetalning efter avbeställning, då skall återbetalningen genomföras utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning.

3.3.1 Eventuell återbetalning sker till det konto betalningen genomfördes från enligt den betalmetod som vid köptillfället användes. Vid händelse av återbetalning sker alla registrerade betalningar till det konto betalningen genomfördes från enligt den betalmetod som vid köptillfället användes. Gäller återbetalningen en delsumma eller där betalningen på resans belopp har inkommit i flertalet olika transaktioner förbehåller sig arrangören rätten att genomföra återbetalningen till något av de konton som inkommit med inbetalning om ingen annan överenskommelse skett.

3.4  Ombokningsskydd. Beställning av ombokningsskydd ska ske i samband med beställning av resan eller senast i samband med att anmälningsavgiften skall erläggas. Gäller för hela bokningen och inte enskilda personer på bokningen. Beställare som träffat avtal om ombokningsskydd har rätt att omboka en gång utan kostnad fram till 60 dagar innan avresa. Den nya resan skall vara bokningsbar och ombokningen utgår från den nya resans ordinarie pris.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Huvudresenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Huvudresenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Huvudresenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader. Avgiften är mellan 500 kronor till 1300 kronor beroende på hur lång tid det är kvar till avresa.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta huvudresenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt.

Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp.

Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta huvudresenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 7 dagar före avresan precisera de avgångstider och flygbolag som ska gälla för resan.

6.4 Huvudresenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Huvudresenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för huvudresenären.

6.4.2 Huvudresenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör huvudresenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder huvudresenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och huvudresenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

6.7.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning.

6.7.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

6.7.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären ska åberopa fel som påträffats och underrätta arrangören på resmålet, antingen via en representant eller via kundtjänst. Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inte inom skälig tid efter det att man märkt felet, underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.

8.2 Om reklamation av tjänsten inte sker under resans gång kan detta medföra förlust av rätten till senare ersättningskrav.

8.3 Reklamationer som inte varit möjliga att rätta till under resans gång ska framföras till arrangören inom 30 dagar från dess att resan avslutats.

8.4 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.5 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

11 RESEGARANTI

11.1 Resenären garanteras finansiellt skydd genom resegaranti ställd till Kammarkollegiet.

12 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

12.1 Scandinavian Travel Group AB behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

13 ARRANGÖR

13.1 Ansvarig arrangör är Scandinavian Travel Group AB (Org. nr 556837-0752).

 

Vart vill du resa?

Avreseort
Resemål
Datum
Resenärer